Znajdź swój punkt sprzedaży Centrum serwisowe

Gwarancja i serwis

Warunki gwarancji

L’Inglesina Baby S.p.A. gwarantuje, że każdy artykuł został zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z ogólnymi normami/przepisami dotyczącymi jakości produktu i bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej i krajach, w których jest sprzedawany.

L’Inglesina Baby S.p.A. gwarantuje, że w trakcie i na końcu procesu produkcyjnego każdy produkt został poddany różnym kontrolom jakości. L’Inglesina Baby S.p.A. gwarantuje, że każdy przedmiot w momencie zakupu od Autoryzowanego Sprzedawcy był wolny od wad montażowych lub produkcyjnych.

Niniejsza gwarancja nie unieważnia praw przyznanych konsumentowi przez obowiązujące ustawodawstwo krajowe, które może różnić się w zależności od kraju, w którym produkt został zakupiony i którego postanowienia, w przypadku sprzeczności, mają pierwszeństwo przed treścią gwarancji tutaj.

W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych wykrytych w momencie zakupu lub podczas normalnego użytkowania, zgodnie z opisem w odpowiedniej instrukcji obsługi, L’Inglesina Baby S.p.A. udziela kolejnej 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.

Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony i jeśli został zakupiony od autoryzowanego sprzedawcy.

Uznana gwarancja dotyczy pierwszego właściciela zakupionego produktu.

Gwarancja oznacza bezpłatną wymianę lub naprawę części uznanych za wadliwe w miejscu pochodzenia z powodu wad produkcyjnych. Inglesina Baby S.p.A. zastrzega sobie prawo do decydowania według własnego uznania, czy zastosować gwarancję poprzez naprawę lub wymianę produktu.

Aby skorzystać z gwarancji należy przedstawić numer seryjny produktu, wraz z kopią paragonu wystawionego przy zakupie produktu, upewniając się, że data zakupu jest wskazana w czytelny sposób.

Niniejsza gwarancja zostanie automatycznie unieważniona w przypadku, gdy:

  • produkt jest używany do celów innych niż wyraźnie wskazane w odpowiedniej instrukcji obsługi.
  • produkt był używany w sposób niezgodny z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
  • produkt został naprawiony przez nieautoryzowane i niestowarzyszone punkty obsługi klienta.
  • strukturalna lub tekstylna część produktu została zmodyfikowana i/lub naruszona bez uprzedniej wyraźnej zgody producenta. Wszelkie modyfikacje produktów zwalniają L’Inglesina Baby S.p.A. z jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  • wada wynika z zaniedbania lub niedbałości w użytkowaniu (np. gwałtowne uderzenia w elementy konstrukcyjne, narażenie na agresywne chemikalia itp.).
  • produkt wykazuje normalne zużycie (np. koła, ruchome części, tkaniny) z powodu długotrwałego i ciągłego codziennego użytkowania.
  • produkt został uszkodzony, nawet przypadkowo, przez właściciela lub osoby trzecie (na przykład, gdy został wysłany jako bagaż transportem lotniczym lub w inny sposób).
  • produkt jest wysyłany do sprzedawcy do serwisu bez oryginalnego kwitu zakupu i/lub bez numeru seryjnego lub gdy data zakupu na bilecie i/lub numer seryjny nie są wyraźnie czytelne.

Wszelkie uszkodzenia spowodowane użyciem akcesoriów niedostarczonych i/lub niezatwierdzonych przez L’Inglesina Baby nie są objęte gwarancją.

L’Inglesina Baby S.p.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody majątkowe lub obrażenia osób wynikające z niewłaściwego i/lub niewłaściwego użytkowania produktu.

Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego Firma gwarantuje odpłatną obsługę klienta dla swoich produktów przez maksymalny okres czterech (4) lat od daty wprowadzenia tych produktów na rynek; po tym okresie interwencje serwisowe będą oceniane indywidualnie.

L’Inglesina Baby S.p.A. zastrzega sobie prawo do aktualizacji i/lub modyfikacji wszelkich elementów technicznych lub stylistycznych bez wcześniejszego powiadomienia, w celu ulepszenia swoich produktów.

Skontaktuj się z naszym serwisem